KPI・重要事項成果指標

KPI・重要事項成果指標

1.法人のお客様への情報の継続的発行

年10回程度のニュースレターの発行・個人様へは年6回程度
→ 30年超継続中

2.主要である「法人会経営者大型総合保障制度」における継続率

→ 25ヶ月目継続率85.8%、37ヶ月97.0%(引受保険会社大同生命値 2021.3時点)

3.新規契約連月数

→ 336か月連続継続中 (主要引受保険会社オリックス生命分(2021.3時点))